Geloofsbelijdenis
• Wij geloven in God als de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, onze Hemelse Vader.

• Wij geloven in Jezus Christus als Gods Zoon, die als mens is geboren en voor ons aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan.

• Wij geloven in de Heilige Geest als inspirator van de Bijbel, die werkt in ons hart en aan onze geest en die ons bewust maakt van zonde en bewerkt dat wij getuigen van ons geloof en dat wij ons dienstbaar opstellen.

• Wij geloven dat alleen de Bijbel het Woord van God is en daardoor gezag heeft inzake geloofskwesties en het dagelijks leven.

• Wij geloven dat de Tien Geboden voorschriften zijn van God voor ons leven.

• Wij geloven dan ook, dat God de zevende dag van de week, de Sabbat -de zaterdag-, als rustdag heeft afgezonderd. Deze dag dient nog steeds gevierd te worden. De gemeente komt dan tezamen voor de eredienst.

• Wij geloven dat de mens werd geschapen naar het beeld van God.

• De overtreding van Gods wet heeft een kloof gemaakt tussen mens en God. Om die kloof te overbruggen moeten wij ons ervan bewust zijn, dat wij zondigen tegen Gods regels en dat wij de hulp van Jezus Christus nodig hebben. Jezus Christus heeft als mens geleefd zonder Gods wet te overtreden.

• Door onze schuld op zich te nemen is Hij gestorven aan het kruis. Na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. God schenkt ons uit liefde de mogelijkheid het offer van Jezus Christus aan te nemen; als wij dit aanvaarden is dat genade van God.

• Wij geloven dat slechts door aanvaarding van het offer van Jezus Christus het eeuwige leven voor ons is weggelegd.

• Wij geloven dat de gemeente van Christus, bestaat uit gelovigen die door de werking van de Heilige Geest tot geloof zijn gekomen.

• Wij geloven dat als een volwassene tot geloof is gekomen hij in de doop van dit geloof in God en Jezus Christus getuigt, dit geschiedt door onderdompeling in water. Wij geloven dat de viering van het Heilig Avondmaal het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus herdacht wordt.

Amen


Gods liefde en de zonde van de mensen.

• Wij willen gehoorzaam zijn aan de Bijbel als het Woord van God.

• De Bijbel leert, dat alle mensen zondaars zijn, ongehoorzaam aan God, daarom verdienen zij de dood.

• In zijn grenzeloze liefde heeft God, Zijn Zoon Jezus Christus gezonden om alle mensen te redden.

• Deze is in onze plaats gestorven.

• Hij heeft onze zonden gedragen, zo werd verlossing mogelijk: iedereen die in Hem gelooft ontvangt het eeuwige leven.


Doop als afwassing van de zonde.

• Wie in de verlossing door de Heer Jezus Christus gelooft laat zich dopen, als een bede van een goed geweten tot God.

• De doop van de gelovige geschiedt door onderdompeling in water, als symbool van afwassing van de zonde en van het begin van een nieuw leven met Jezus Christus.


Het nieuwe leven met Christus.

• Wij geloven dat de GEMEENTE van Christus bestaat uit mensen, die verlost zijn.

• Christus is het hoofd van de GEMEENTE, waarvan de leden zijn samengebracht door de werking van de Heilige Geest.


De Tien Geboden.

• Uit dankbaarheid voor onze verlossing, geloven wij, dat wij gehoorzaam dienen te zijn aan GODS inzettingen, zoals beschreven in de 10 geboden (Exodus 20:1-7).

• Daarom vieren wij de zevende dag van de week - de Sabbat - als rustdag.


De samenvatting van deze geboden is:

• Heb God lief bovenal en uw naaste als uw zelf.

• Wij geloven, dat deze inzettingen voor alle mensen gelden.


Dagtekst


Copyright © 2010-2017 Zevendedags Baptisten Amsterdam