Historie
Voorgeschiedenis De Amsterdamse Zevendedags Baptiste gemeente is een dochter van de Haarlemse Z.D.B. gemeente. Op 10 oktober 1869 werd in Haarlem... >>>

Voorgeschiedenis
De Amsterdamse Zevendedags Baptiste gemeente is een dochter van de Haarlemse Z.D.B. gemeente. Op 10 oktober 1869 werd in Haarlem, de gemeente van Gedoopte Christenen gesticht door G. Velthuysen Sr., een bakker, van Nederlands Hervormde afkomst, die met twee medestanders het-zelfde jaar, bij de Baptiste gemeente in Franeker, gedoopt was door onderdompeling op belijdenis van het geloof. Twaalf leden had deze gemeente, het aantal groeide. Eerst werden er huissamenkomsten gehouden, men had een doopvont in de tuin van br. Velthuysen laten maken, door een van de brs. die blikslager was. In 1873 deed de gelegenheid zich voor om een eigen ruimte te verwerven, dit was aan de rand van de stad, een boerderijtje aan de huidige Parklaan. Het pand werd gekocht voor fl. 3150,- en de verbouwingskosten waren nog eens fl. 1896,-. Deze kapel is nog steeds de vergaderruimte van de Haarlemse gemeente. Zondag 3 augustus 1873 was de eerste samenkomst. In 1874 verkreeg de gemeente Koninklijke goedkeuring.

In 1876 was een nieuwe voorgevel gereed. Dat jaar verscheen op 4 november zelfs een eigen weekblad: 'de Boodschapper' om meer bekendheid te geven aan het beginsel: dopen, wie gelooft op basis van de Heilige Schrift. Dit nummer schreef: wij zoeken of begeren niet iets nieuws, maar vragen naar oude paden, door God in zijn woord aangewezen. Tot zover had deze gemeente een krachtige groei doorgemaakt.

In 1877 ontving br. G. Velthuysen Sr. traktaten van een Amerikaanse Zevendedags Baptiste predikant in Schotland, Ds. Nathan Wardner over de Sabbat als rustdag. Daarin kwam naar voren dat de Tien Geboden nog steeds van kracht zijn en dat Christus deze wet, ook de Sabbat, niet heeft afgeschaft. Na een discussie in 'de Boodschapper', en na overleg met de Baptiste gemeente Stadskanaal, ging br. G. Velthuysen Sr. met 19 andere leden over tot de stichting van de Zevendedags Baptiste gemeente te Haarlem. Vooral dit woord was richtsnoer: ''Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen'' (Prediker 12:13). Een gedeelte van de nog jonge gemeente kon haar voorganger niet volgen en bleef de zondag trouw. Deze scheiding der geesten was een smartelijk gebeuren, maar men meende op grond van de Bijbel en uit gehoorzaamheid, deze stap te moeten doen. Bij het Sabbatvierende gedeelte van de gemeente bleven br. G. Velthuysen Sr. en br. P.H. de Nobel ouderling, de laatste zou ook de financiën beheren en J.M. Spaan werd secretaris van het kerkbestuur.

De kapel bleef het eigendom van de Zevendedags Baptisten, en ook 'de Boodschapper', deze bepleitte de Sabbatsheiliging. De banden met de Amerikaanse Seventh Day Baptist Church werden nauwer aangehaald. In 1881 verkreeg ook deze gemeente een Koninklijke goedkeuring, waardoor het een erkend kerkgenootschap werd. Hetzelfde jaar moest 'de Boodschapper', haar uitgave als weekblad staken, wegens opzegging van de abonnees. Een jaar later verschijnt het blad, met Amerikaanse steun als maandblad. Verschillende leden trokken met dit blad en christelijke lectuur als colporteur het land door.

Br. G. Velthuysen Sr. verkocht de bakkerij en wijdde zich voortaan geheel aan het evangelie. Hij was tevens twintig jaar voorzitter van de Nederlandse Christen Geheelonthoudersbond, hij hield talrijke lezingen over dit onderwerp in het land en benutte de gelegenheid om Sabbatstraktaten te verspreiden. Hierdoor nam het aantal contacten met gedoopte Sabbatvierders buiten Haarlem toe.

Het verhaal gaat, dat br. G. Velthuysen Sr. als bij zijn vele rondreizen logies te duur was, hij op een bank in een park sliep. In 1882 bezocht hij voor het eerst de Amerikaanse Seventh Day Baptist conferentie, bezoeken die hij herhaalde in 1890 en 1906. In 1884 werd de geloofsbelijdenis nauwkeuriger omschreven, die vandaag voor een groot deel nog de belijdenis van de gemeente is.

G. Velthuysen Sr. (1834-1910)


Ontstaan gemeente in Amsterdam Omstreeks 1890 kwam een jongere generatie aan bod. G. Velthuysen, een zoon van de stichter... >>>

Ontstaan gemeente in Amsterdam
Omstreeks 1890 kwam een jongere generatie aan bod. G. Velthuysen, een zoon van de stichter, een onderwijzer te Haarlem (geboren in 1865) en J. v.d. Steur, een bakker, kwamen door het werk, de drankbestrijding, in aanraking met de nood die prostitutie veroorzaakte. Eerst alleen te Haarlem, maar al snel riep de grotere nood van het zondige Amsterdam. In 1890 richtten zij de “Middernachtzending” op, ter bestrijding van de prostitutie. Spoedig kreeg dit werk steun van mannen van “het Reveil” o.a. Ds. H. Pierson, directeur van de Heldring Stichting te Zetten. J. v.d. Steur werkte vooral onder de militairen bestemd voor Indië, de kolonialen. Hij voelde zich geroepen dit werk in Indië voort te zetten. In 1892 vertrok hij, uitgezonden door de Haarlemse gemeente, naar de Oost, waar hij met zijn zuster N. Graafstal-v.d. Steur een tehuis voor verwaarloosde kinderen stichtte te Magalang. In 1896 kwam het werk los van de gemeente te staan. Als Pa van de Steur en Moe Graafstal zijn ze, vele in de steek gelaten kinderen, later “Steurtjes” genaamd, tot zegen geweest.

Het werk van br. Velthuysen Jr. op de Nes en de Zeedijk was intussen niet eenvoudig, er werd bij de etablissementen gepost, en dit werd in de tijd dat het Leger des Heils nog geen vaste voet in deze buurten had, zelfs door de politie tegengewerkt. De posters hadden als ze werden nagezeten, een veilig vluchtadres bij pettenmaker Diepenbeek op de Lange Niezel, omdat zijn huis een metalen voordeur had.

Omstreeks de eeuwwisseling verhuisde br. Velthuysen Jr. naar Amsterdam. Volgens de kronieken kwam er in 1887 op Sabbat een huisgemeente samen bij br. A. Bakker te Amsterdam, waar men aan Bijbelstudie deed. Zij waren als leden aangesloten bij de Haarlemse gemeente.

Op 23 september 1893 kreeg de gemeente haar eerste lokaal. Br. De Boer stelde het beschikbaar voor de huurprijs van fl. 2,00 voor de hele Sabbat. Het was genaamd: “Wet en Evangelie”, gevestigd in de Vrolijkstraat, het bovenlicht moet een stichtelijke tekst bevat hebben om de voorbijganger naar binnen te lokken. Op die bewuste Sabbat leidde br. Velthuysen Sr. de openingsdienst, terwijl het buiten angstwekkend donderde. Voortaan zou hij om de veertien dagen voorgaan. De Haarlemse gemeente stond financieel garant, maar maande de Amsterdamse leden wel tot het geven van bijdragen. Tot 1897 ging dit goed, maar na een breuk met br. De Boer stond de gemeente op straat. Ze vond tijdelijk onderdak in een lokaal van Patrimonium. In 1903 was men weer op zoek. Als predikers gaan voor, de Haarlemmers br. Velthuysen Sr., Vroegop en Spaan. Het volgende jaar zocht men weer een lokaal, waar men ook openbare vergaderingen kon beleggen, het bleek dat het overleg tussen Amsterdammers en Haarlemmers stroef verliep, de Amsterdammers verschenen zelden op de gemeentevergaderingen te Haarlem. Een lokaal voor fl. 1,50 per week, genaamd “Gideon”, werd gevonden. De Haarlemmers vonden, dat als de Amsterdammers toch niet meeleefden, ze zich maar moesten losmaken om zelfstandig te worden. Br. Velthuysen Jr. bemiddelde tussen de beide delen van de gemeente. Br. Bakker had voornamelijk de leiding, men dacht erover hem als leider van een zelfstandige gemeente te laten fungeren.

Br. Velthuysen Jr. bezocht de diensten regelmatig, er was sprake van een klein getal. Hoewel in 1906 de klacht regelmatig klonk, “de Amsterdammers zijn er weer niet”, spraken br. Velthuysen Jr. en br. Taekema er geregeld en bediende br. Velthuysen Sr. eens per drie maanden het Avondmaal.

Het jaar daarop trad de gezamenlijke gemeente weer ferm naar buiten, op het congres voor de zondags­rust, gehouden in april te Den Haag werd gedemonstreerd en met traktaten en de “Boodschapper” op de Sabbatswaarheid gewezen.

De Amsterdamse brs. vroegen echter, niet te scherp in de geschriften te zijn, slechts de eenvoudige waarheid te brengen. Zij kregen dan ook prompt de opdracht het traktaat samen te stellen.

Op 1 juni 1910 overleed br. Velthuysen Sr. op 75-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Nog diezelfde maand werd zijn zoon br. Velthuysen Jr. tot voorganger van de Haarlemse gemeente gekozen, hij bleef ook werkzaam bij de Middernachtzending.

In Rotterdam en Den Haag waren ook plaatselijke Zevendedags Baptiste gemeenten ontstaan, in 1917 sloten deze gemeenten zich met de Haarlemse gemeente aanéén in de Bond van Zevendedags Baptiste Gemeenten. Br.Velthuysen Jr. werd de eerste voorzitter van deze bond. Al was het werk van “Pa” van de Steur zelfstandig geworden toch waren er vanuit de gemeente zendingsrelaties met Indië. In de Melaatsenkolonie Pangoengsan werkten verschillende Zevendedags Baptisten o.a. de zrs. Alt, Jansz en Slagter. In Amsterdam werd voor dit doel, dat “Donker Java”werd genoemd, regelmatig gecollecteerd.

Toen in 1918 weer behoefte ontstond aan een nieuw vergaderlokaal, vroegen de Amsterdammers zich af of het zendingsgeld niet voor de eigen zaak besteed kon worden. De Haarlemmer br. Spaan voorkwam dit streven, de zending mocht niet lijden onder de plaatselijke behoefte. Wel voelde de gemeente zich verantwoordelijk voor vergaderruimte in Amsterdam. Zo was het mogelijk dat in 1919, onderdak werd gevonden in het gebouw van de Baptistengemeente aan de Kerkstraat te Amsterdam. Tot 1951 is hier gekerkt, zodat deze ruimte in veler herinnering is gebleven. De huur bedroeg fl. 1,00 per week.

Br. Velthuysen woonde, als secretaris van de Middernachtzending, in het gebouw van deze stichting, eerst aan de Weteringschans later aan de Reguliersgracht. Deze grote percelen behoefden onderhoud, talrijke dochters van Zevendedags Baptiste gezinnen vanuit het hele land, zijn in die tijd naar Amsterdam getrokken en daar “in hun dienstje” gegaan. Er ontstond een vrij groot jeugdig vrouwelijk gezelschap. Men had een eigen handwerkkring het “Geitenkransje” genaamd. Enkelen van hen trouwden en bleven in Amsterdam wonen. Omstreeks 1920 deed men aan voorpubliciteit in kranten. De kinderen werden niet vergeten, af en toe maakten de Amsterdamse bleekneusjes een dagtochtje naar Haarlem. De diensten werden ruimer bezocht.

In 1921 trad br. Chr. Westerdaal, grossier in suikerwerken, toe tot de gemeente, deze was eerder actief geweest bij de Zevendedags Adventisten gemeente. In 1924 kwam er behoefte aan een Bijbelbespreking na de Sabbatdienst en daar kreeg hij de leiding van. Om br. Velthuysen te ondersteunen bij zijn gemeentewerk, vroeg men br. Van Eyseren. Br. Westerdaal ging ook regelmatig voor te Haarlem, terwijl br. Spaan, tot zijn overlijden in 1928, vaak in Amsterdam het woord voerde. In 1927 bleek er een belijdenisvergadering te zijn voor een doopkandidaat te Amsterdam, waar geen Haarlemmer aanwezig was, het goed getuigenis werd in Haarlem echter onmiddellijk aanvaard en de doop vond in de kapel in Haarlem plaats.

Een jaar later trad br. C. Bosch als dopeling naar voren. In 1930 vroeg men zich opnieuw af, of de Amsterdamse en Haarlemse belangen niet te ver uiteenliepen, de tijd scheen rijp te zijn, en men sprak zich uit voor het oprichten van een afzonderlijke Amsterdamse gemeente. Br. P. Nieuwstraten uit Bruinisse, kwam naar Haarlem om daar in de gemeente werkzaam te zijn. Er werd besloten om voor één jaar de proef te nemen.

G. Velthuysen Jr. (1865-1936)

Chr. Westerdaal (1878-1939)

C. Bosch (1906-1977)


Periode 1930 - 1944 Op 16 juni 1930 was de zelfstandigheid van de Amsterdamse gemeente een feit. De jonge gemeente bestond... >>>

Periode 1930 - 1944
Op 16 juni 1930 was de zelfstandigheid van de Amsterdamse gemeente een feit. De jonge gemeente bestond uit 18 leden en br. Velthuysen fungeerde als voorganger. Hetzelfde jaar bleek dat moeder- en dochtergemeente elkaars steun nodig bleven hebben. Br. P. Nieuwstraten overleed nog voor zijn inzegening als ouderling, de brs. Velthuysen en Westerdaal stonden de gemeente Haarlem trouw bij in de prediking, terwijl br. Velthuysen als voorganger een band met Haarlem bleef houden. Het volgende jaar werd de gemeente ook bestuurlijk ingericht. Br. Velthuysen werd eerste voorzitter, br. Van Eyseren tweede voorzitter, br. Chr. Westerdaal penningmeester en br. A. Zijp secretaris. Br. Chr. Westerdaal werd ook afgevaardigde in de raad van Zevendedags Baptiste Gemeenten.

Bij de Indische zending bleef men zich betrokken voelen, in 1931 vertrokken Zr. Mol van de Steur en in 1934 de familie Boulogne-’t Hart vanuit Haarlem naar de Oost. Het werk van zr. H.T. Stuut te Temanggoeng vond ook van harte ondersteuning. Men bleef het “Donker Java” busje gedenken totdat, wegens de Japanse internering, in 1942 aan het Indische werk een eind komt.

Internationaal had men veel oog voor het zendingswerk van br. en zr. Burdick uit de Verenigde Staten in China. De banden met de Amerikaanse en Londense gemeenten werden verstevigd. Naast traktaat verspreiding wordt een groep gemeenteleden een vaste verschijning in het Sarphatipark, waar men openluchtsamenkomsten hield, met woord en gezang.

In het begin hield de gemeente haar eigen jaarvergaderingen, maar in 1932 kreeg men van de gemeente Haarlem een uitnodiging, om de vergadering van die gemeente bij te wonen, dit samenzijn werd een succes, en sinds 1933 is het de gewoonte, dat de moeder en de dochter, gezamenlijk hun jaarvergadering houden. Aan deze samenkomst was ook een Sabbatdienst met Heilig Avondmaal verbonden, tevens kregen gastsprekers en de jeugd het woord. Deze samenkomsten in maart, in de kapel, groeiden uit tot een hoogtepunt in het gemeentelijke leven. Een ander belangrijk jaarlijks treffen was de conferentie in augustus. Zevendedags Baptisten en belangstellenden uit het hele land, kwamen samen, ook Amerikaanse, Engelse en Duitse zr. gemeenten toonden belangstelling. Een geziene gast was, de ex-Adventisten prediker, br. Conradi uit Duitsland.

Naar deze evenementen trok de Amsterdamse jeugd meestal op de fiets, later kwam de auto. Met bedrijfswagens van de leden kon men de afstand verkleinen. Voor en door jongeren was er een zangkoor opgericht “Bid en Werk”genaamd, onder leiding van br. W. v. Eyseren, later van br. J. Westerdaal (een telg uit een muzikaal geslacht).

Naast de diensten was er een aparte Bijbelbespreking, waar het soms heftig kon toegaan. Een vraag die veel aan de orde kwam, was de Avondmaalsviering, éénmaal per jaar op 14 Nisan, met voetwassing of meerdere malen per jaar. Graag zag men dat de “Boodschapper”een evangelisatieblad werd en niet alleen doop en Sabbat uitdroeg.

In de jaren 1933 en 1934 groeide de gemeente snel, veel jongeren traden toe en ouderen sloten zich aan, o.a. br. en zr. van Dijk uit Utrecht. In 1934 trad br. Zijp als secretaris af en werd opgevolgd door br. E. de Boer. In 1935 bereikte br. Velthuysen de 70-jarige leeftijd en werd hij uitgebreid gehuldigd voor het vele werk dat hij bij de Middernachtzending had verricht, voor zijn werk kreeg hij een Koninklijke onderscheiding.

In 1936 vonden ingrijpende veranderingen plaats, br. C. Seijmonsbergen trad toe, zoals veel Zevendedags Baptisten van Adventistische achtergrond. Br. De Boer trad uit de gemeente en zr. Bakker-Asmussen die de gemeente vele jaren als diacones had gediend, kwam te over­lijden. In december overleed ook br. Velthuysen, na een operatie. Hiermee verloren de Amsterdamse en Haarlemse gemeente een voorganger, de Bond een voorzitter en een door allen gerespecteerd en vaderlijk figuur. Zijn begrafenis op de Nieuwe Oosterbegraafplaats werd uitgebreid beschreven in “de Getuige” het blad van de Middernachtzending. De Overheid vaardigde een wethouder af en de politie, vroeger een tegenstander, was aanwezig in de persoon van een commissaris van de zedenpolitie. Namens de Zevendedags Baptisten voerde Ds. Taekema het woord.

Br. Velthuysen was een bewogen christen, die ruim stond tegenover medechristenen, niet de Sabbat, maar de mens in de macht van de zonde, stond voor hem centraal. Zijn gemakkelijke omgang met mensen buiten de gemeente, zal niet altijd door iedereen in dank zijn afgenomen, ook zijn functie bij de burgerwacht zal, door de merendeels antimilitaristische Sabbatvierders op verzet hebben gestoten. Maar hij genoot een natuurlijk gezag en liet een leegte na. Nog dezelfde maand werd een gemeentevergadering gehouden in het huis van zijn weduwe, zr. Velthuysen - Müller, aan de Reguliersgracht. Tot in lengte van jaren bleef daar de plaats van de gemeentelijke huishoudelijke vergadering. Men koos br. Chr. Westerdaal (geboren 1878) tot voorganger en tevens een nieuw bestuur: br. C. van Dijk (geboren 1896) tot secretaris en de brs. C. Bosch en C. Seijmonsbergen als bestuursleden.

De Haarlemse gemeente beriep in 1937 Ds. P. Taekema, die zijn opleiding aan de Vrije Universiteit had genoten. In 1911 en 1912 diende hij de gemeente Rotterdam en sinds 1919 de Groningse gemeente. Omdat het merendeel van de leden zich in Nieuwe Pekela bevond, vestigde hij zich in 1926 in deze plaats.

Ds. Taekema werd voorzitter van de Bond en tevens voorganger van de Haagse gemeente. Omdat veel verspreide lidmaten in het hele land aangesloten waren bij Haarlem, moest de predikant vaak op zendingsreis en kon zo slechts eens per veertien dagen voorgaan in zijn standplaats. Daarom werd er een beroep gedaan op Amsterdam en de brs. Westerdaal, Bosch en Seijmonsbergen namen de prediking waar. Br. Westerdaal maande de Amsterdammers tot regelmatig kerkbezoek, vooral de jongeren, en het niet vergeten van de financiële bijdrage, wellicht schortte het hier soms aan. In januari 1939 overleed br. Chr. Westerdaal, wederom ontviel de gemeente een voorganger.

Ditmaal benoemde men geen nieuwe voorganger. Men vroeg Ds. Taekema, enkele malen per jaar het Avondmaal te bedienen en huisbezoeken te verzorgen.

Br. C. Bosch werd voorzitter, br. C. van Dijk bleef secretaris en zr. A. Westerdaal-Stuut, weduwe van de voorganger, werd penningmeester en br. J. Westerdaal hulpsecretaris, voor de in Utrecht woonachtige br. C. van Dijk. De laatste werd ook vertegenwoordiger in de raad. De brs. J. en R. Westerdaal en R. van de Jagt gaven voortaan om de beurt leiding aan de Sabbatschool, die aan de prediking vooraf ging.

Br. J. Westerdaal gaf ook leiding aan de jeugdactiviteiten, waaronder een zangkoor. De zrs. J. Stiphout-Westerdaal en A. Westerdaal-Stuut, verzorgden de diensten voor de jongste jeugd. Zo trachtte men zich met vereende krachten door de moeilijkheden heen te slaan. De gemeente wilde eerst niet bijdragen in het traktement van Ds. Taekema, daar men meende dat genoeg bijgedragen werd in het waarnemen van de predikingen.

Ds. Taekema woonde voortaan de belijdenisvergaderingen bij. Hij, geschoold in de gereformeerde leer, legde meer de nadruk op de belijdenis­geschriften van de gemeente, dan voorheen gewoon was en benadrukte de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Zevendedags Baptisten zijn voor 98% gereformeerd, was zijn uitspraak.

De laatste conferentie in vredestijd vond plaats op 25 t/m 27 augustus 1939. Men maakte plannen voor het bezoeken van de Engelse en Duitse conferentie in 1940, maar hetzelfde weekend werd de mobilisatie afgekondigd en op 3 september begon de strijd in Europa. De oorlog die in 1940 over Nederland kwam, brak de buitenlandse kontakten af, ook met de Verenigde Staten. De Seventh Day Baptist Conference droeg bij in het traktement van Ds. Taekema, die in fulltime dienst was. Dat betekende dat alle gemeenten in Nederland nu hun bijdragen moesten leveren, dit was een verzwaring van de financiële lasten voor de leden, die meestal slechts een karig inkomen hadden. Toch werd zo de solidariteit van alle Zevendedags Baptisten in het land verstevigd. Dat jaar sloot br. L. Rijkers zich als lid aan.

In 1941 bleef het bestuur aan, br. Bosch stelde in deze moeilijke tijd zijn functie ter beschikking, maar de gemeente schonk hem het vertrouwen en vroeg hem op zijn post te blijven. De gemeente verloor br. R. v.d. Jagt, die een jong gezin achterliet, hij heeft zich erg ingezet voor jeugdwerk en traktaat­verspreiding. In oorlogstijd leed de Haarlemse kapel enige bomschade, omstreeks die periode verliet br. C. Seijmonsbergen enige tijd de gemeente. In deze tijd ging het maken van plannen gewoon door.

Er was een heftige discussie gaande, over de aansluiting bij de Wereldraad van Kerken, die toen in oprichting was. Ds. Taekema was voor samenwerking met andere kerken die dezelfde Heer beleden, daar het geen samensmelting betrof. Het merendeel vond dat men moeilijk kon samenwerken met hen die het met de gehoorzaamheid aan God niet zo nauw namen, en bij die gehoorzaamheid behoorden ook de 10 Geboden met het 4e Gebod. De Sabbatvierende jeugd zocht in die tijd contact met Sabbatvierenden buiten de gemeenten, in het land verspreid wonende onafhankelijke Sabbatvierders en ook met Adventisten. De nood der tijden bracht bezinning.

In 1942 werd de Raad van Sabbatvierende Jongeren opgericht, een orgaan dat los van de Zevendedags-Baptiste gemeenten stond. Mede onder invloed van de jeugd was de leer van de alverzoening, dat iedereen uiteindelijk gered zal worden, een heet hangijzer, doch in meerderheid wees men deze visie af. De orde in de gemeente, waaraan sommigen meer belang hechtten dan anderen, kwam voortdurend ter sprake. De grond waarop men iemand kon dopen was ook een vast terugkerend punt. Ds. Taekema ging vaker voor.

Terwijl in Nederland werd geleden, werden ook de brs. en zrs. in Indië overvallen door de Japanse bezetting. Hun werk werd verstoord en zijzelf werden geïnterneerd, o.a. zr. H.T. Stuut. Gedeeltelijk is het daar verrichte werk te gronde gegaan, ten dele is het door Indonesiërs overgenomen, maar voor de gemeentelijke zending werd hier een hoofdstuk afgesloten.

C. van Dijk
(1896-1982)


C. Seijmonsbergen
(1901-1970)


A. Westerdaal-Stuut
(1897-1991)
Periode 1945 - 1959 Na de oorlog gonsde het van de activiteiten, vooral het jeugdwerk bloeide en men wilde meer naar buiten werken. De Sabbatschool voor... >>>

Periode 1945 - 1959
Na de oorlog gonsde het van de activiteiten, vooral het jeugdwerk bloeide en men wilde meer naar buiten werken. De Sabbatschool voor de jeugd was een punt van aandacht. In 1946 en 1947 waren er geslaagde jeugddagen, waardoor het landelijke contact groeide. De Leeuwardergemeente sloot zich aan bij de Bond van Zevendedags Baptiste Gemeenten in Nederland. In 1946 kwam er een bestuurswijziging, met klem vroeg men br. Bosch voorganger te worden, maar hij wees dit af.
Br. van Dijk legde het secretariaat neer, br. Rijkers werd zijn opvolger. Zr. Westerdaal-Stuut droeg het penningmeesterschap over aan br. J. Westerdaal. Het volgende jaar werd br. C. Seijmonsbergen voorzitter en br. C. Bosch secretaris.

In 1948 waren er plannen voor samengaan met de Ré-Evangelische gemeente, een Sabbatvierende groepering die een grote nadruk legde op avondmaal met voetwassing. Ook de internationale contacten kwamen weer op gang. Dr. Seager, een Seventh Day Baptist broeder uit de Verenigde Staten, bezocht in Amsterdam de oprichtingsvergadering van de Wereldraad van Kerken, en ook bezocht hij de Nederlandse gemeenten. Toen is er een grote conferentie in Groningen geweest van de Zevendedags-Baptisten, Ré-Evangelische en onafhankelijke Sabbatvierders. Hoewel deze samenkomst geslaagd mocht heten kwam het niet tot een unie. In deze dagen beschikte men over een talrijke en actieve jeugd.

Sinds het verdwijnen van de bevrijdingsroes, geraakte men echter meer in de dagelijkse beslommeringen, en kwamen gemeentelijke zaken op de achtergrond. Omstreeks het begin van de nieuwe halve eeuw, kwam lied 450 uit de bundel van Joh. de Heer (een bundel die populair was in onze gemeente) als slotzang in zwang.

Meer dan 10 jaar had de gemeente geen eigen ouderling gehad, br. Taekema had deze taken waargenomen, maar met het vorderen van zijn leeftijd werd de vraag naar een eigen bedienaar van het avondmaal sterker.

In 1951 overleed zr. Velthuysen-Müller, zij was geboren in 1864, haar huis had altijd opengestaan voor de gemeenteleden. Er werd mede om de stijgende onkosten, uitgezien naar een nieuwe vergader­ruimte, die werd gevonden in de van Ostadestraat, in een lokaal van de Hervormde Oranjekerk. Na 32 jaar werd de Kerkstraatkapel verlaten, al werd deze af en toe voor een huwelijks- of doopdienst nog gebruikt.

De augustusconferenties werden niet altijd meer in Haarlem gehouden maar ook in conferentieoorden zoals: Renderloo, Woudschoten, Fredeshiem en Schoorl.

In 1954 kwam ds. Taekema te overlijden, die als voorganger de Haarlemse en Haagse gemeente had gediend, maar ook getracht had landelijk leiding te geven aan een hardnekkig, van het eigen gelijk overtuigd zijnde, Zevendedags-Baptiste volk in Nederland, en dit met grote financiële- en persoonlijke offers. De Haarlemse gemeente beriep br. H. Visser tot ouderling en in Den Haag zocht men br. M. Baars aan.

Dit jaar werd br. C. Seijmonsbergen getroffen door een ziekte, waardoor hij kalmer aan moest doen. Br. C. van Dijk werd waarnemend voorzitter. Deze omstandigheden brachten de gemeente ertoe eveneens een ouderling te kiezen, dat werd in 1955 br. C. van Dijk. Hij kon vanuit zijn Utrechtse woonplaats de Amsterdamse gemeente slechts af en toe bedienen, maar hij onderhield daarnaast relaties met Sabbatvierders door het hele land, o.a. te Arnhem en Hollandsche Veld. Eenmaal per kwartaal toog hij naar Drenthe. Enige van de jonge enthousiaste leden en belangstellenden trokken in die dagen naar emigratieoorden als Canada, de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland.

Er bleven ook jongeren om de doop vragen. Over de Sabbatschool der jongsten ontfermden zich zr. Westerdaal-v.d. Jagt en zr. Diesbergen-v.d. Jagt. Voor kinderen organiseerde men kerstvieringen.

In 1956 deed de gemeente Leeuwarden een beroep op br. Bosch, om daar voor te gaan en na rijp beraad vroeg men, deze Mokumer in hart en nieren, te blijven waar hij was en aldus geschiedde.

Br. Seijmonsbergen legde om gezondheidsredenen het voorzitterschap neer en br. Bosch nam het weer op, br. Rijkers nam van hem het secretariaat over en br. J. Westerdaal bleef penningmeester. Br. Bosch werd tevens raadslid van de Bond der Z.D.B.

De zendingsrelaties met Indonesië waren verbroken, maar een nieuw gebied werd gevonden in Afrika, in Nyassaland, het tegenwoordige Malawi, waar met Amerikaanse steun, een bloeiende gemeente was ontstaan, met een uitgebreid medisch netwerk. Het zendingsbusje was voortaan voor dit doel bestemd, tot op de huidige dag is er contact met de gemeenten in Malawi.

Los van de gemeente, maar met de warme belangstelling en steun van een ieder, ontstond in 1958 het kinderevangelisatiekampwerk van de Amsterdamse br. en zr. Dijk-de Jong. Het eerste kamp werd opgezet in Doorn, later in Soestduinen. Deze kampen, die voor het jongerenwerk een grote stimulans betekenden, bestaan tot op heden. Actief deelneemster hieraan was ook zr. G. Bosch, geb. 1935, een dochter van br. C. Bosch.

De vraag rees in die tijd, of men de tucht moest handhaven over wat men omschreven achtte als het gedrag van een christen. De gemeente oordeelde toen van wel, wat voor de betrokkenen soms smartelijk was als er een royement op volgde. In 1959 verhuisde br. L. Rijkers naar Terneuzen, hierdoor werd hij buitenlid en wel ver weg.

E. Diesbergen-v.d. Jagt (1917-1993)


Periode 1960 - 1969 Het secretariaat werd overgedragen aan zr. G. (Trudy) Bosch. Zij was een actief lid in onze gemeente. Zr. G. Bosch, die in Londen de Seventh Day Baptist conferentie bijwoonde met... >>>

Periode 1960 - 1969
Het secretariaat werd overgedragen aan zr. G. (Trudy) Bosch. Zij was een actief lid in onze gemeente. Zr. G. Bosch, die in Londen de Seventh Day Baptist conferentie bijwoonde met br. G. Zijlstra, secretaris-penningmeester van de Bond der Z.D.B., trof daar een levenspartner in br. J. Cammenga, een Amerikaan. Zij vertrok na haar huwelijk in 1962 naar Amerika. (Zr. G. Bosch-Cammenga kwam in 1964 bij een auto-ongeluk om het leven, wat diep betreurd werd.) Het secretariaat werd over­gedragen aan zr. W. Dijk-de Jong.

Br. C. Seijmonsbergen, die zich altijd ingezet heeft voor de gemeente, moest zich door ziekte op een ander levenstempo instellen. Tijdelijk werd hij in het revalidatiecentrum “Zonnestraal” opgenomen. Enige tijd fungeerde br. Theo Bosch als jeugdafgevaardigde in de Raad van Z.D.B. gemeenten.

“De Boodschapper” het oorspronkelijke orgaan van de Zevendedags-Baptiste gemeenten in Nederland was al verscheidene jaren geleden opgeheven, maar de behoefte aan een periodiek verschijnend blad bleef bestaan. In 1962 zag “Ons Anker” het licht, zij het dan op kleinere schaal dan “De Boodschapper”.

In 1964 werd in Amerika, de Seventh Day Baptist Worldfederation opgericht, de bondssecretaris, br. G. Zijlstra, had hierin een groot aandeel. De internationale contacten werden aangehaald. Op conferenties verschenen brs. en zrs. uit de Verenigde Staten, de Millyard Church uit Londen, daar waar het Zevendedags-Baptisme was ontstaan, uit Duitsland en uit Polen. De Poolse brs., die slechts met mate van stoffelijke goederen waren voorzien, stuurde men soms pakketten.

De vergaderruimte waarover men beschikte in de Oranjekerk voldeed niet. De lokaliteit was goedkoop, slechts fl. 5,00 per keer, maar erg gehorig. Er werd indertijd aan de bouw van een eigen kapel gedacht, hiervoor werd een fonds in het leven geroepen en een bouwcommissie die de mogelijkheden moest onderzoeken. In deze bouwcommissie hadden de brs. G.R. Dijk, D. Dijk en Th. Bosch zitting. Besloten werd hiervoor een extra collecte in te stellen, het zogenaamde “Bouwfonds”. Het financiële beheer hiervan berustte bij D. Dijk.

In 1964 werd een geschikte kerkzaal gevonden bij de Baptiste gemeente: de “Herdenkingskerk” aan de Postjesweg 150. Het bouwfonds werd hierdoor minder urgent en hoewel het fonds bleef bestaan, werd er minder prioriteit aan gegeven.

De gemeente zocht naar een betaalde voorganger en wel in de persoon van br. S. Kube uit Australië. Hiervoor dacht men aan een gedeeltelijke financiering uit het bouwfonds, maar br. Kube bedankte.

Sinds 1960 werd geleidelijk de 5-daagse werkweek ingevoerd, wat het Sabbatvieren vergemakkelijkte, zowel voor volwassenen als voor schoolgaande kinderen. Tot dan werd veelal niet in loondienst gewerkt maar werd door een aantal leden als zelfstandig ondernemer de kost verdiend. Hoewel de Sabbatviering nu minder maatschappelijk risico had, nam het aantal leden er niet uitzonderlijk door toe. De verandering in normen en levensstijl zijn hierop mogelijk van invloed geweest.

In 1914 was in Arnhem al een Zevendedags-Baptiste gemeente geweest, maar deze heeft slechts een kort bestaan gehad. Br. van Dijk had vóór zijn aansluiting bij onze gemeente contact gehad met een groep Sabbatvierders daar onder leiding van br. Van Sonsbeek.

Omstreeks 1965 kwam er meer contact met de brs. en zrs. in Arnhem en Nijmegen. Vanaf dat jaar, werden enkele van hen in Amsterdam gedoopt, door br. C. van Dijk, dit waren de brs. P. Schreuder en W. Munk en zr. Hoekstra. In korte tijd groeide de gemeente te Arnhem. Br. P. Haaisma had hierbij een leidinggevende rol. Het zag er naar uit dat deze groep zou uitgroeien tot een zelfstandige gemeente. De afstand naar het westen was te groot en de groep leek omvangrijk genoeg om zelfstandig te kunnen zijn. Men wilde graag een ouderling, er was daar niemand bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

In Amsterdam gingen stemmen op om naast br. C. van Dijk, br. C. Bosch, die wekelijks voorging in de eredienst, ook tot ouderling te beroepen, om aldus gerechtigd te zijn avondmaal en doop te bedienen. Br. van Dijk woonde in Utrecht, en verzorgde contacten in het oosten van het land en ging regelmatig voor in Amsterdam.

In 1966 overleed de Haarlemse ouderling H. Visser. Op 15 oktober van dat jaar deed br. J.A. Nieuwstraten zijn intrede als ouderling van de Haarlemse gemeente. In 1967 werd br. C. Bosch ingezegend als ouderling, door br. M. Baars, ouderling te Den Haag. Dit jaar is zr. A.Westerdaal-Stuut naar Haarlem verhuisd, waar zij zr. Nieuwstraten-Streefkerk opvolgde als kosteres van de kapel.

In 1968 werd besloten naar een voorlopig grotere zelfstandigheid der Arnhemse gemeente te streven. Br. van Dijk nam het ouderlingschap hiervoor op zich en trok zich terug als ouderling van de Amsterdamse gemeente. Het jaar daarop bleek het niet mogelijk de gemeente in Arnhem in stand te houden. Br. van Dijk bleef zich ontfermen over de daar woonachtige leden. In deze tijd zijn heftige discussies gevoerd of niet-sabbatvierders in deze gemeente gedoopt kunnen worden en wat de vrijheid van handelen van de ouderling hierin is.

In 1969 trad J. Westerdaal als penningmeester af, een functie die hij jaren trouw had vervuld. Ook als organist en leider van de Sabbatschool had hij steeds actief aandeel in het gemeentelijke samenzijn. Zr. E. Diesbergen-van de Jagt volgde hem op als penningmeester. Andere Sabbatschoolleiders werden br. J. Diesbergen en br. G.R. Dijk.

J. A. Nieuwstraten (1919-2000)


Periode 1970 - 1979 Op 16 augustus 1970 overleed br. C. Seijmonsbergen. Hij had de gemeente vele jaren gediend als voorzitter en was... >>>

Periode 1970 - 1979
Op 16 augustus 1970 overleed br. C. Seijmonsbergen. Hij had de gemeente vele jaren gediend als voorzitter en was daarbij een vurig prediker, naast zijn drukke werkzaamheden als winkelier. Sinds 1954 dwong zijn gezondheid hem tot matiging. Steeds is hij in zijn doen en laten gestimuleerd door zijn vrouw, zr. M. Seijmonsbergen-Westerdaal.

In 1971 vierden br. en zr. C. Bosch-Luteyn hun 40 jarig huwelijk in de Herdenkingskerk. De waardering voor hun persoon bleek, uit de belangstelling bij de dienst en de receptie. In de prediking legde hij er steeds de nadruk op dat het er in de eerste plaats op aan komt, een wedergeboren kind van God te zijn en dan pas bij welke kerk je behoort. Gemeente zijn was voor hem een zaak van het hart en pas later van organisatie. Het gebedsleven stond bij hem centraal en de genade boven de goede werken. Voortdurend bad hij voor een opwekking van zijn geliefd maar zondige Amsterdam. Br. Bosch en br. Seijmonsbergen zijn veel voorgegaan in Haarlem. Br. Nieuwstraten ging soms voor te Amsterdam. Het reizen met openbaar vervoer op Sabbat was niet algemeen aanvaard. Men begaf zich daarom naar elkaars gemeente op de fiets. Vaak ontmoetten zij elkaar voor het wegrestaurant ”de Zoete Inval” bij Halfweg, waar zij, soms schuilend voor de regen, het wel en wee van de gemeenten bespraken.

In 1971-1972 werd de Haarlemse kapel verbouwd. Uit het Amsterdamse bouwfonds werd daaraan bij gedragen. Op initiatief van een groep jongeren kwam er meer regelmaat in de gemeenschappelijke bijeenkomsten van de gemeenten Amsterdam, Haarlem en een groep onafhankelijke Sabbatvierders, waarin de familie Dijk nogal vertegenwoordigd was. Deze diensten werden gezamenlijk voorbereid. Er werd één thema behandeld waar ook over gesproken kon worden.

Weer was er sprake van het beroepen van een predikant, namelijk br. J. Cammenga uit de Verenigde Staten, weduwnaar van zr. G. Cammenga-Bosch. Uit de Verenigde Staten kwam br. Wheeler, die met de gemeenten over dit onderwerp sprak, dit werd uiteindelijk afgewezen.

In 1974 sloten een aantal Arnhemse leden zich opnieuw bij de Amsterdamse gemeente aan. Dat jaar begonnen ook de zogenaamde studieweekenden, discussieweekenden waar men zich schaarde rond een thema, en waarbij gestreefd werd naar meer begrip tussen oud en jong. Het initiatief ging uit van de Z.D.B. gemeenten en de Sa-Jo.

De Herdenkingskerk op de Postjesweg is eigen­dom van een (zondagvierende) Baptisten­gemeente. Een Pinkstergemeente en de Zevendedags-Baptiste gemeente Amsterdam houden daar ook hun samenkomsten. In 1974 hebben enkele evangelisatie diensten plaats gehad om de buurt meer bij deze gemeenten te betrekken. Namens onze gemeente gaf br. Bosch steeds getuigenis. Iemand typeerde hem toen, doelend op zijn uiterlijk en innerlijk: een hoofd vol maneschijn en een hart vol zonneschijn. Dat jaar overleed br. J. Westerdaal na een langdurige ziekte.

Regelmatig hadden jeugdactiviteiten plaats, waarbij Toos Dijk en Nel Nieuwstraten heel actief betrokken waren. De zrs. H. Stuut en M. Stuut, lang meelevende leden, vertrokken in 1976 naar hun geboortegrond in Nieuwe Pekela.

Begin 1977 traden de zrs. J. Goedhart en G. de Kock-Friesema toe tot de gemeente, na jaren belangstellenden te zijn geweest. Hun werk: het brengen van het evangelie aan Israël, had de instemming van velen in de gemeente.

In oktober 1977 vierde de Haarlemse moedergemeente het 100-jarige bestaan.
In november overleed br. C. Bosch door een verkeersongeval. Bij zijn begrafenis bleek op hoe velen hij, tijdens zijn leven, indruk had gemaakt in woord en daad. Voor br. C. van Dijk was, gezien zijn leeftijd, de taak om het voorzitterschap op zich te nemen te zwaar. Zo was Amsterdam weer sinds jaren zonder voorzitter. De gemeente deed daarom een beroep op br. J.A. Nieuwstraten, om als consulent en waarnemend voorzitter te fungeren. Zr. W. Dijk-de Jong werd door ziekte in haar werkzaamheden belemmerd. Ruim een jaar na haar man, stierf zr. C. Bosch-Luteyn, zij was altijd een ware steun voor de gemeente. Zr. W. Dijk-de Jong en zr. E. Diesbergen-v.d.Jagt, hebben na het overlijden van br. C. Bosch het bestuur van de gemeente voortgezet.

In februari 1978 kwam br. M. Baars, ouderling van de gemeente Den Haag, plotseling te overlijden. Ook in deze gemeente deed men verzoeken om steun bij de Haarlemse gemeente, zodat br. J.A. Nieuwstraten een zware last kreeg te dragen. Op voorstel van de Amsterdamse gemeente werd br. P. van der Mey uit Groningen, aangesteld als ouderling in algemene dienst, waarbij hij alle plaatselijke gemeenten kon bijstaan. Op 5 mei 1979 werd hij te Haarlem ingezegend.

Er was een commissie aangesteld die de geschillen tussen Sabbatvierders in het land probeerde te registreren; vooral avondmaal met voetwassing op 14 nisan kwam aan de orde. De gemeenten bleken ruimte voor deze opvatting te hebben. In 1978 en 1979 meldden zich als lid: br. R. Dijk, zr. C. (Nel) Nieuwstraten en br. E.J. Dijk, allen al enige tijd belangstellenden van de gemeente. In deze jaren kwam te Arnhem weer een groep Sabbatvierders wekelijks bijeen, maar de groep hield geen stand.

J. Goedhart (1926-1997)
G. de Kock-Friesema (1915-2003)


W. Dijk-de Jong (1926-1981)


Periode 1980 - 1989 In 1980 meende de Amsterdamse gemeente, weer los van de Haarlemse ouderling, op eigen benen te kunnen staan. Er werd een nieuw bestuur... >>>

Periode 1980 - 1989

1980
In 1980 meende de Amsterdamse gemeente, weer los van de Haarlemse ouderling, op eigen benen te kunnen staan. Er werd een nieuw bestuur gekozen: br. E.J. Dijk als voorzitter, zr. E. Diesbergen-van de Jagt als penningmeester, br. R. Dijk als 1e secretaris, zr. W. Dijk-de Jong als 2e secretaris, zr. Nel Nieuwstraten als adjunct jeugdzaken, zr. J. Dijk-Seijmonsbergen als vertegenwoordiger in de Raad van Zevendedags-Baptiste gemeenten in Nederland. Op 16 juni 1980 bestond de ZDB gemeente Amsterdam 50 jaar.

In het voorgaande verslag vond u een overzicht over die periode, hierna willen wij een u een blik gunnen over het wel en wee binnen de gemeente van de laatste vijfentwintig jaar. Met vallen en opstaan en met grote inspanningen, waarbij de onmisbare zegen van de Heer zeker niet vergeten wordt, werden de wekelijkse diensten in stand gehouden en langzamerhand breidde de gemeente zich wat uit.

In juli 1980 leidde br. J. A. Nieuwstraten de trouwdienst in de Baptisten Kerk te Den Haag, van Cor Dijk en Mirjam Lorjé. Br. J.A. Nieuwstraten en zr. J. Dijk-Seijmonsbergen zijn als afgevaardigden van de Bond der ZDB aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe kapel van de Londense Millyard Church, deze gemeente bestaat voornamelijk uit leden die afkomstig zijn uit Jamaica en zijn gewend veel en lang samen te komen. De ochtend dienst duurt de gehele morgen en na een pauze is er een middagdienst.

Br. en zr. Lek, hebben de contacten, die br. Zijlstra, gelegd had, met Sabbatvierende gemeente in o.a. Polen, weer hernieuwd en zo brachten zij een orgel naar een zuster­gemeente in Tsjecho-Slowakije.

1981
Op 16 januari 1981 vond er een doopdienst plaats in de kapel te Haarlem, met vijf dopelingen, vier van de doopkandidaten kwamen uit Amsterdam en één komt regelmatig hier.

Op 14 april 1981 overleed zr. W. Dijk-de Jong op 55 jarige leeftijd, na een ernstige ziekte toch nog vrij onverwachts, zij is jarenlang secretaris geweest van de ZDB gemeente Amsterdam, bespeelde enige tijd het orgel en leidde daarnaast regelmatig de bijbelbespreking. Zij en haar man hebben vele jaren de Sa-Jo kampen geleid. Na haar overlijden verloor de gemeente het contact met haar gezin.

In 1981 komt de viering van het Avondmaal met voetwassing op 14 Nisan, weer ter sprake. De gemeente wilde hier ruimte voor geven en de eerste viering hiervan was op 6 april in 1982, bedient door br. P. v.d. Mey.

1982
In 1982 was er met de ZDB gemeente Haarlem een samenwerking, betreffende “Project 82”, dit was ondermeer bedoeld om huis aan huis te gaan evangeliseren, een groep van ongeveer 15 mensen gingen twee aan twee met enquêteformulieren rond in de Stationsbuurt in Haarlem, om op deze wijze contact te leggen en te evangeliseren. Helaas heeft dit werk niet tot uitbreiding van de gemeente geleid.

1983
In 1983 zijn br. en zr. E. J. Dijk-Seijmonsbergen naar Polen geweest, om het vijftig jarige bestaan van de Poolse gemeente mee te vieren. Op de weg daarheen brachten zij ook een bezoek aan de familie Mellmann in Braunsweich en aan zuster Riehle in Berlijn. Deze broeder en zusters bezoeken regelmatig de conferenties, die in Haarlem door de Bond georganiseerd worden.

Het was opmerkelijk te zien dat er achter het IJzeren Gordijn honderden Sabbatvierders vrijelijk bij elkaar konden komen om dit te gedenken. Op 21 september 1983 overleed zr. M. Seijmonsbergen-Westerdaal, zij was in Amsterdam de laatste Westerdaal van die generatie en de weduwe van oud-voorganger van onze gemeente br. C. Seijmonsbergen.

1984
In 1984 was de Commissie gemeentegroei, uitgaande van de Bond van Z.D.B. gemeenten nog actief, vooral met het herschrijven van de geloofsbelijdenis, men was van mening dat er niet veel gezag van uit moest gaan, maar meer een samenvatting van ons geloof moet zijn.

1985
In 1985 stormde het hier en daar in Z.D.B. land. Omdat men het gevoel had onvoldoende ruimte te krijgen om voetwassing te houden bij de viering van het Avondmaal. De Z.D.B. gemeente Amsterdam heeft zich toen los gemaakt van de Bond der Z.D.B. en is zelfstandig doorgegaan.

1986
In 1986 is de gemeente begonnen met Themadiensten, de eerste was onder leiding van br. J. Farenhorst.
Br. D. Dijk hield zich bezig om de gemeente nieuwe liederen te leren.
Zr. C. (Nel) Nieuwstraten zou voor één jaar met Operatie Mobilisatie in Oostenrijk zendingswerk gaan verrichten. Zij werd vanuit de gemeente financieel gesteund. (Noot: in 2005 is zij daar nog steeds) Rond deze tijd kwam er een wijziging in het bestuur, zr. J. Dijk-Seijmonsbergen werd als secretaris van de gemeente aangesteld en Roel Dijk werd Algemeen Adjunct, zr. Diesbergen bleef penningmeester. Vanuit het bestuur werd meer als team gewerkt, de voorganger had zijn taak en ook de leden van het bestuur hadden hun verantwoordelijkheid, over beslissingen zowel groot of klein was bestuurlijk overleg. Doorgaans werd éénmaal per jaar een ledenvergadering gehouden maar zonodig werden op Sabbat na de dienst de leden geraadpleegd. Eén maal in de veertien dagen zijn er bijbelstudieavonden geweest en is het boek Handelingen uitvoerig behandeld.

1987
Van 6 maart tot 20 juli 1987 zijn de zrs. De Kock en Goedhart naar Australië geweest, om daar Bijbels uit te geven aan joodse mensen. Ook hebben zij contact gelegd met de S.D.B. Church daar. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van br. W. Munk, een buitenlid die regelmatig in de gemeente kwam, zijn enkele leden van de gemeente bij hem op bezoek geweest in zijn woonplaats Velp.

1988
In mei was er weer een dienst met buitengebeuren georganiseerd door de Sa-Jo, waarbij verschillende gasten aanwezig waren, ook uit Zweden, Nieuw Zeeland en Australië was er belangstelling.

Er werden advertenties geplaatst in weekblad de Echo en in de rubriek kerkberichten in dagblad Trouw werden onze wekelijkse diensten vermeld. Naar aanleiding van deze vermeldingen zijn br. en zr. Morpurgo enige jaren in onze gemeente geweest, dat weer tot gevolg had dat hun schoonzoon in de gemeente gedoopt werd. Op 23 juli 1988 werd in besloten kring herdacht, dat de zrs. De Kock en Goedhart al 35 jaar als team het evangelie brachten onder Israël. Op 8 oktober was er geen dienst in de gemeente Amsterdam, omdat wij als gemeente naar de dienst in de gemeente Haarlem zijn geweest om de inzegening als ouderling van br. F.A. Nieuwstraten bij te wonen.

1989
Sinds een gezamenlijke dienst met de Ré-Evangelische gemeente Veendam in mei 1989 kwam de Familie Groenendal uit Amersfoort in onze gemeente, een jong gezin met 3 dochters en een zoon. Zij waren afkomstig uit de Gereformeerde Kerk, maar overtuigd geraakt van de Sabbat.

Per 1 juli 1989 zijn de diensten na een traditie van 60 jaar op Sabbat om 10.00 uur begonnen in plaats van om 10.30 uur. Op 2 december vond een doopdienst plaats, de doopkandidaten waren zr. B. Gaspersz en br. R. Verschuure. Voor de gemeente was dit wel een bijzondere dienst omdat jarenlang een dergelijke dienst niet binnen de eigen gemeente had plaats gevonden.Periode 1990 - 1999 Op 26 mei 1990 werd in besloten kring het 60 jarige bestaan van de gemeente... >>>

Periode 1990 - 1999

1990
Op 26 mei 1990 werd in besloten kring het 60 jarige bestaan van de gemeente gevierd. Op 29 december werd ds. R. Dijk officieel inge­zegend als voorganger van de ZDB gemeente Amsterdam, door de brs. J.J. Diesbergen en E.J. Dijk.

Malawi
Al jaren steunt de gemeente de ZDB gemeente in Malawi op financieel gebied, maar de laatste jaren blijft de vraag, gezien de politieke situatie daar, of het geld wel goed aankomt en dan nog goed besteed wordt. Er is weinig overzicht en respons uit Malawi, besloten wordt om de bijdrage tijdelijk te bevriezen en eerst wat meer informatie en con­tact te krijgen. Juist in dit jaar kwam de familie Ingoe uit Nieuw Zeeland naar Nederland. Zij waren een tijd in een ZDB gemeente in Malawi werkzaam geweest en gingen via ons land weer terug naar N.Z. Een door deze familie gepresenteerde videoreportage gaf ons wel wat meer inzicht in het werk daar.

1991
Op 12 januari 1991 werd de eerste studiemiddag, binnen onze gemeente, gehouden, dit zal enige malen per jaar plaats vinden, het onderwerp van de preek van de morgendienst zal dan ’s middags uitvoerig worden behandeld. In 1991 is de ZDB gemeente Den Haag opgeheven. De familie J. Lek uit die gemeente was al naar de ZDB gemeente in Amsterdam gekomen voor de wekelijkse diensten. Na verloop van tijd zijn zij lid van onze gemeente geworden. (Ruth in 1992 en Jan in 1997) Ook br. en zr. Sanders uit Den Haag komen regelmatig in onze diensten. Op 7 december 1991 was er een doopdienst met als dopelingen Dave Lek, Katja en Jacqueline Groenendal.

1992
In 1992 stonden er 6 jeugddiensten op het rooster, met als doel de jongeren meer bij de gemeente te betrekken en ze tegelijkertijd ervaring op te laten doen op dit gebied.

Tijdens een huishoudelijke vergadering in mei 1992 werd er opgemerkt, dat de gemeente wat hogere onkosten heeft, onder andere door het na de dienst koffiedrinken en het oefenen met het zangkoor, waardoor de zaalhuur wekelijks hoger uitvalt, er werd verzocht dit te gedenken met onze bijdragen. Er was dit jaar ook een folder over de gemeente gemaakt, hier er daar werd er mee gewerkt maar meer voor persoonlijke contacten, om te laten zien waar je voor staat.

1993
Malawi bleef ook in 1993 problematisch, er werd niet eerder geld overgemaakt, voordat we wisten dat de vorige bijdrage was ontvangen, vanuit Amerika komen de zelfde klachten. Een andere klacht (niet vanuit Amerika) die regelmatig ter tafel kwam, was dat het opruimen na de dienst meestal door de zelfde personen gedaan moest worden. Maar waar mopperen we soms over, Onze Vader in de Hemel ziet nog meer en Die horen we nooit.

Dit jaar kwam de geloofsbelijdenis weer ter sprake, men wilde wel een eensluidende versie, zo ongeveer als die van de Wereld Federatie, samengesteld tijdens de conferentie gehouden in 1992 in Auckland New Zeeland. Dit jaar waren er ook wat meningsverschillen over: de verlossing door Jezus Christus en de éénheid van God en het gezag van het Nieuwe Testament, dit bracht regelmatig wat spanningen met zich mee bij de gemeenteleden.

1994
Begin 1994 liepen deze meningsverschillen zo hoog op, zodat een groep van ongeveer 10 personen zich uit de gemeente terugtrok. Op 8 februari overleed br. Dirk Dijk plotseling op 69-jarige leeftijd. Op 21 mei werden de brs. J.J. Diesbergen en E.J. Dijk bevestigd als ouderling van de gemeente.

Sinds 1994 heeft de ZDB gemeente Amsterdam een gastenboek in gebruik, als er dan eens bezoekers komen, wordt hen gevraagd om hier een stukje in te schrijven, ook dit jaar zijn er weer verschillende mensen geweest, enkele zijn regelmatige bezoekers geworden. Zoals de familie Kube-de Jong uit Australië en de familie Westerdaal-Dijk uit Nieuw Zeeland, waarvan de kinderen vaak voor langere tijd in Nederland bleven. Er is een tijd van komen en gaan.

Dit jaar werd er een huishoudelijk reglement gemaakt en aanvaard door de gemeenteleden. Er was ook een voorstel om een heruitgave van de historie van de ZDB gemeente Amsterdam te maken, ter gelegenheid van het 65-jarige bestaan van de gemeente, maar dit werd, achteraf gezien, nog 10 jaar uitgesteld.

In dit jaar is ook een “voorgangers overleg” gestart met diverse gemeenten. Afgevaardigden uit Amsterdam waren J.J. Diesbergen en R. Dijk. Het overleg vond plaats met voorgangers uit de gemeenten te Haarlem, Leeuwarden en Veendam.

1995
In 1995 was pastor Barrar uit Nieuw Zeeland, enige dagen in Nederland, deze was vanuit Nieuw Zeeland uitgezonden naar Malawi en opperde om het gereserveerde geld te besteden aan een opleiding van studenten te Malawi, dit zou nader overlegd worden. Er was ook een suggestie van zr. Lek, om eventueel een bedrag beschikbaar te stellen voor onze Sabbatvierende broeders en zusters in de Oekraïne.

Dit jaar werd er enkele keren gefolderd in de omgeving van de Herdenkingskerk, onder andere door zr. Nel Nieuwstraten, die een paar maanden in Nederland was.

Op 30 december was er een doopdienst en werden br. en zr. De Visser uit Kockengen gedoopt, zij waren overtuigd van Sabbat en doop en wilden dat ook belijden. Wel bleven zij lid van de Hervormde Kerk.

1996
In 1996 werd een bedrag over gemaakt ten behoeve van de opleiding van een student uit Malawi op “Bible College”, op advies van pastor Barrar. Dit jaar werd er een orde van dienst gemaakt, om de gastsprekers die de preek houden een leidraad te geven. Op 19 oktober was er een dankdienst in de ZDB gemeente Haarlem in verband met het 50 jarige huwelijk van br. en zr. J.A. Nieuwstraten.

1997
Op 29 maart 1997 werd br. B. Otten lid van onze gemeente. Op 26 april was br. Andoetoe in onze gemeente, hij is zendeling en was o.a. werkzaam in Equador.

Er zijn inmiddels meer dan 6000 folders van de Sabbatstichting verspreid, er waren slechts enkele telefonische reacties.

Op 6 september is zr. J. Goedhart plotseling overleden tijdens een bezoek aan Engeland. We zullen haar missen, als fan van Ajax, maar ook de verslagen van haar, die zei gaf over het verkondigen van het evangelie onder jood en heiden, samen met zr. de Kock-Friesema.

Een aantal jaren had de ZDB gemeente een zangkoortje, maar dit werd voorlopig opgeheven.

1998
Eind januari 1998 kreeg zr. M. de Kock-Friesema problemen met haar gezondheid, en na een verblijf in het ziekenhuis, en een verzorgingshuis, is zij in oktober definitief in verzorgingshuis "Tabitha" aan de Amsteldijk gaan wonen, hier had zij een flat met prachtig uitzicht op de Amstel en genoot een goede verzorging. Bij speciale diensten werd zij door leden van de gemeente op Sabbat opgehaald.

Op zondagavond 15 maart 1998, vond er een doopdienst plaats van een echtpaar uit Iran, die onze gemeente al enige tijd bezocht. Zij woonden al enige jaren in Amsterdam, in afwachting van een verblijfsvergunning, toen zij deze hadden gekregen, zijn ze een eigen bedrijfje begonnen, en hebben we nog maar weinig van ze vernomen.

1999
Op 21 januari is Cor v.d. Jagt-Westerdaal overleden. In 1933 was zij lid geworden van de ZDB Gemeente Amsterdam; in 1936 was zij door haar huwelijk naar Haarlem vertrokken en daar lid geworden van de ZDB gemeente.

Op 6 maart was er geen dienst in Amsterdam. Onze gemeente was uitgenodigd om de 80ste verjaardag van br. Jaap Nieuwstraten bij te wonen.

Eind december heeft Co Diesbergen twee besluiten genomen die de gemeente betroffen. Hij heeft te kennen gegeven dat hij de bijbelbesprekingen niet meer wilde leiden en hij is gestopt met het besturen van een auto. Beide beslissingen werden genomen op grond van het minder goed functioneren van zijn waar­ne­mingsvermogen. In het verleden heeft hij jarenlang op Sabbat leden van onze gemeente met zijn auto opgehaald.

In de loop van dit jaar is door Jan Lek een website van de Zevendedags-Baptisten in Nederland ge­opend. Van de ZDB gemeente Amsterdam is er een uitgebreide website die nog steeds wordt aangevuld en waar ook Desmond Dijk zijn medewerking aan geeft. (www.7e-dags-baptisten.nl)Periode 2000 - 2005 Br. Jaap Nieuwstraten uit de ZDB gemeente te Haarlem, is op 28 februari 2000... >>>

Periode 2000 - 2005

2000
Br. Jaap Nieuwstraten uit de ZDB gemeente te Haarlem, is op 28 februari 2000 overleden en op 3 maart begraven op begraafplaats Westerveld. Hij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, zijn laatste maanden waren voor hem en zijn familie erg zwaar. Op 7 maart zou hij 81 jaar zijn geworden. Op 26 maart is een zoon van Willem en Letta de Visser aangereden door een auto. Hij werd daarbij ernstig verwond en voor zijn leven werd gevreesd. Door onder andere hersenletsel lag hij ruim twee maanden in coma. Tijdens zijn ziekte is hij tot geloof gekomen. Wim jr. komt regelmatig in onze gemeente.

Desmond Dijk heeft, aan de hand van een paar suggesties, een logo in kleur en in zwart/wit ontworpen voor onze gemeente. Het is een logo waar de grondbeginselen van onze gemeente in verwerkt zijn. Met veel genoegen is dit logo eind februari in gebruik genomen op enveloppen en briefpapier. Ook op de website staat het logo afgebeeld.

Begin april is de eerste uitgave verschenen van ”Z.D.B. NIEUWS AMSTERDAM”. Het was een voorstel van Jan Rozendal. Het blad zal eens per kwartaal verschijnen. De redactie is in handen van Jan Rozendal en het drukwerk wordt verzorgd door Jan Lek.

Door omstandigheden ging de jaarlijkse actie van Zusterhulp (een zusterkring) deze keer wat anders. Een verzoek was, om het bedrag wat andere jaren werd gegeven om loten te kopen, deze keer in een envelop te overhandigen. Op deze manier wilde Zusterhulp de goede doelen er niet onder laten lijden omdat zij niet in staat waren een verloting te organiseren.

Er is regelmatig contact met Sabbatvierende gemeenten in Polen via de familie Dave Lek. De ouders van Karina Lek-Kohut waren een aantal dagen bij Dave en Karina Lek op bezoek. Zij brachten de groeten over aan onze gemeente.

Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis om een dag te organiseren met de ZDB gemeenten uit Haarlem en Leeuwarden en de Ré-Evangelische gemeente uit Veendam. Dit jaar was deze dag gepland op 10 juni. ’s Morgens de prediking in de kerkzaal van de Herdenkingskerk en ’s middags was er een barbecue in het recreatiegebied Spaarnwoude. Ongeveer 70 personen namen hier aan deel.

Uit Tsjechië was een broeder over van een Sabbatvierende gemeente daar. Zijn naam is André Bujok, hij bleef enige weken in Nederland. Op 9 september waren de broeders W. en I. Kutsin van de Sabbatvierende gemeente uit de Oekraïne bij ons in de gemeente. De afgevaardigden uit de Oost-Europese landen logeren in de regel bij Jan en Ruth Lek. Het bestuur heeft een bespreking gehad met deze broeders. Het is een jonge groeiende gemeente die veel belangstellenden telt sinds er wat meer godsdienstvrijheid is in die landen. Het is een arm land en er is weinig werkgelegenheid. De gemeente tobt met geldgebrek en vraagt om hulp. Liefst ook werk in Nederland of Duitsland.

Desmond Dijk en Dave Lek hebben, na een onderbreking van 5 jaar, op 2 december de hernieuwde uitgave van de Jeugdgids (een uitgave van de Sa-Jo sinds 1933) weer doen verschijnen. Een goed idee om de contacten weer te onderhouden.

2001
Op Sabbat 3 maart 2001 heeft Margareth de Kock haar 86e verjaardag in de gemeente gevierd. Sabbat 10 maart is br. Han Hoogendam als lid opgenomen in onze gemeente. Sinds januari 1999 komt hij in onze diensten. Regelmatig bezoekt hij zijn vrouw. Zij was opgenomen in het verzorgingshuis Tabitha.

Door onze gemeente was een bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeente in de Oekraïne voor het maken van liedboekjes. Twee exemplaren kreeg onze gemeente om het resultaat te kunnen zien. Het was mooi uitgevoerd, voor ons echter niet te lezen vanwege de taal. De liederen zijn bijbelteksten die op muziek zijn gezet. Als blijk van waardering kreeg onze gemeente een mooie kristallen vaas van bovengenoemde gemeente waar nu de wekelijkse bloemen in staan tijdens de dienst.

In september was Nel Nieuwstraten in Nederland. Op Sabbat 22 september heeft zij de prediking gehouden in onze gemeente.

Om in de toekomst niet voor hetzelfde probleem te komen staan als een aantal jaren terug toen zeer onverwachts de voorganger van onze gemeente, br. Bosch door een verkeersongeval om het leven kwam en er geen opvolging voor hem was, meende onze gemeente dat het goed was hierin tijdig te voorzien en zo werd besloten tot het aanstellen van twee ouderlingen. Twee brs. uit de gemeente, Jan Lek uit Hank en Jan Rozendal uit Houten zijn tijdens een dienst op 6 oktober 2001 ingezegend als ouderling van onze gemeente.

Op 27 oktober was er in de Ré-Evangelische gemeente in Veendam een doopdienst. De doopkandidaat was Jessica Kanninga. Een aantal personen van onze gemeente is daar naar toe geweest. Sabbat 3 november was er een doopdienst in onze gemeente, Desmond Dijk werd gedoopt, de dienst werd geleid door Roel Dijk en andere gemeenten toonden belangstelling door een afvaardiging.

De familie Lek is dit jaar naar de Oekraïne geweest en heeft een bezoek gebracht aan de gemeente daar. Tijdens dit bezoek is een video opname gemaakt om zo een beeld te geven over het reilen en zeilen in die gemeenten.

Sabbat 17 november hield Jan Lek een presentatie over deze Sabbatvierende gemeente in de Oekraïne. Een aantal leden van die gemeente hebben een kerkje gebouwd. Daar hebben we beelden van gezien. De bouwers zijn vakmensen, er is echter weinig werkgelegenheid in hun land zo kon de kerk door gemeenteleden gebouwd worden.

2002
Co Diesbergen legde per 31 december 2001 zijn functie als penningmeester neer. Jaren heeft hij de financiën van de gemeente beheerd, hij vond de invoering van de euro een mooie reden om een punt achter zijn functie te zetten.

Zijn taak wordt voorlopig tot de volgende Ledenvergadering op 10 maart 2002 waargenomen door Jan Lek en Hans Schortinghuis, dit vanwege het overzetten van de boekhouding op een computerprogramma. Op 10 maart is Jan Lek tot penningmeester benoemd.

Op 5 januari 2002 is het oudste lid binnen de ZDB gemeenschap overleden, namelijk zr. Tine van der Kolk-’t Hart. Zij woonde al jaren in een verzorgingshuis in Rotterdam en had haar problemen. Zij was blind en doof maar door de jaren heen bleef zij moedig en opgewekt. Zij is 94 jaar geworden.

In januari ging de gezondheid van zuster Lien Lek-den Os snel achteruit. Op 16 januari is ook zij overleden. Zij is 90 jaar geworden. Al enige tijd woonde zij in Zorgcentrum Groenhoven te Leiden. Op 21 januari is zij begraven op Rhijnhof te Leiden. De uitvaartdienst werd geleid door ds. Roel Dijk.

Op Sabbat 6 april werd voor het eerst de wekelijkse dienst in de Tuinzaal gehouden. Jarenlang gebruikten wij de Tooropzaal maar daar onze samenkomsten door meer personen worden bezocht verhuisden wij naar de Tuinzaal die wat ruimer is.

In april herdachten Dick Nannes en zijn vrouw dat zij 50 jaar geleden getrouwd zijn. Volgens Dick is 50 jaar een lange tijd maar het vliegt om.

Op 14 juni is de vrouw van Han Hoogendam, Francina Hoogendam-Verhoeven overleden. Op 18 juni is zij begraven op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Zwanenburg. De uitvaartdienst werd geleid door ds. Roel Dijk. Enkele leden van onze gemeente waren hierbij aanwezig. Op dinsdag 25 juni werd het burgerlijke huwelijk voltrokken van Jean Oosterwelder en Philomène de Later. De kerkelijke huwelijksinzegening vond plaats op Sabbat 29 juni, in aanwezigheid van veel genodigden waaronder de kinderen van Philomène en Jean, die normaal weinig een kerkdienst bijwonen. Het was voor beiden fijn dat zij aan hun wens gehoor hebben gegeven. De dienst werd geleid door br. Rob Meijer en de inzegening werd gedaan door ds. Roel Dijk.

Op Sabbat 12 oktober herdacht de ZDB gemeente in Haarlem haar 125 jarig bestaan. Een aantal mensen van onze gemeente waren daar bij aanwezig.

Half oktober ontvingen wij het officiële bericht dat Zusterhulp ZDB is opgeheven. Veel ouderen die daaraan deelnamen zijn weggevallen. Er zijn nu geen deelnemers genoeg om het te laten voortbestaan.

Dinsdag 5 november herdachten Peter en Irma van der Mey dat zij 50 jaar geleden zijn getrouwd. In al die jaren zijn ook zij niet vrij gebleven van problemen met hun gezondheid. Dankbaar dat zij zo een lange tijd samen mogen zijn hebben zij dit heugelijke feit op Sabbat 9 november met onze gemeente en een aantal genodigden gevierd. Ook zij maakten van deze gelegenheid gebruik om familieleden uit te nodigen het feest ook in de kerkdienst mee te maken. Een aantal heeft hier gehoor aan gegeven.

Eén maal per kwartaal staat er een Jeugddienst op de agenda. Deze diensten worden geheel door de jeugd voorbereid en verzorgd. Dit is opgezet als een soort opleiding en om de jongeren vertrouwd te maken met het voorgaan in onze gemeente.

Op Sabbat 16 november was er een Jeugddienst. Hierbij waren ook jongeren van buiten onze gemeente betrokken onder andere uit Gouda, Houten en Haarlem. Het geheel stond onder leiding van Desmond Dijk. Juist in deze periode kreeg de Tuinzaal een opknapbeurt. Door dit ongemak mochten we de kerkzaal gebruiken.

2003
Eind december vorig jaar is de familie Lek naar de Sabbatvierende gemeente in Polen op bezoek geweest, begin januari 2003 waren zij in Tsjechië waar zij een nieuwjaarsdienst meemaakten in de Sabbatvierende gemeente daar. Op 25 januari 2003 vond een doopdienst plaats in onze gemeente. David Otten was de dopeling. Er was belangstelling uit de Advent gemeente in Gouda, die ook voor een muzikale presentatie zorgde. Ook de grootouders van David waren voor deze gelegenheid vanuit Edinburgh, Schotland, over gekomen.

Sabbat 29 maart was er een Jeugddienst met jongeren uit andere Sabbatvierende gemeenten. Deze keer was de muzikale begeleiding met Cor Dijk, piano, Bert en Jannetje Otten, gitaar.

Sinds april staan onze diensten vermeld in het Witte Weekblad onder de rubriek: KERKDIENSTEN. Dit blad is een huis aan huis uitgave in de regio Haarlemmermeer. Op 12 april was er doopdienst in de ZDB gemeente Haarlem. Het is een gebeurtenis die wij graag meemaken, dit was de reden waarom er geen dienst was in Amsterdam.

De dopeling was Marten Dek, die al enkele jaren de gemeente in Haarlem bezoekt. Voor deze gelegen­heid had Marten familie en vrienden uitgenodigd.

Sabbat 19 april zag Jan Rozendal zich, door familieomstandigheden gedwongen, zijn ambt als oudste neer te leggen en zijn lidmaatschap op te zeggen.

Hij heeft er veel moeite mee gehad om tot dit besluit te komen. Voor onze gemeente kwam dit bericht als een donderslag bij heldere hemel, maar er was wel begrip voor. Omstreeks half mei zijn Jan en Ruth Lek naar Münster geweest. Zij hebben onder andere het orgel van onze gemeente meegenomen. Er is in de kerk een ander orgel gekomen en zo was dit orgel overcompleet. Door de Sabbatvierende gemeente in Münster wordt dit orgel weer verder gebracht naar een gemeente in Polen.

Sabbat 14 juni was de jaarlijkse gezamenlijke dienst met buitengebeuren, 's morgens de prediking in de kerkzaal en 's middags de barbecue in het recreatiegebied Spaarnwoude. Hierbij waren ook genodigden uit Sabbatvierende gemeenten buiten Amsterdam aanwezig en andere genodigden. Sabbat 21 juni heeft Desmond Dijk een Jeugddienst geleid in de ZDB gemeente te Leeuwarden. Het was voor het eerst dat hij een dienst leidde in een andere gemeente. Zijn ouders gingen daar ook heen en zo was onze organist dus niet aanwezig. Het is fijn, dat als de organist niet aanwezig is, Letta de Visser voor hem waar wil nemen.

Sabbat 26 juni vierde de Sabbatvierende gemeente in Bielsko Biala (Polen) haar 70 jarige bestaan. Op uitnodiging van deze gemeente heeft een aantal personen, van onze gemeente deze gebeurtenis bijgewoond. Stephan en Wieky Kube-de Jong uit Australië brachten ons een bezoek en hadden een woord en een lied.

Na het Sa-Jo familiekamp van dit jaar is de muzikale begeleiding in de diensten veranderd, er wordt nu op een keyboard en op diverse gitaren gespeeld.

Op 31 augustus vierde Co Diesbergen zijn 87ste verjaardag. Sabbat 30 augustus, werd daar aandacht aan besteed in de gemeente. Sabbat 27 september was er een Themadienst. Deze dag was een aantal broeders uit Münster bij ons in de dienst. De vertaling Nederlands/ Pools werd gedaan door Karina Lek. De vertaling van Pools/Nederlands werd gedaan door Dave Lek.

Helena Maruwanaya had haar aandeel in het Maleis geschreven en werd vertaald door Beatrix Gaspersz in het Nederlands. Ook dit werd door Karina vertaald in het Pools. Zo was dit een zeer internationale dienst.

In het weekend van 18 oktober ging een aantal uit onze gemeente, naar een bijeenkomst waar het Loofhuttenfeest werd gevierd, dit wordt al enige jaren georganiseerd door de ZDB gemeente Leeuwarden. Tijdens het weekend vond er ook een doopdienst plaats.

Geheel onverwachts werd, na een oproep of er meer mensen gedoopt wilden worden, ook Martin Dijk uit onze gemeente gedoopt.

Margareth de Kock is op 7 november in haar slaap overleden. Zij is 88 jaar geworden. Zij is op 13 november begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. De dienst werd geleid door br. T. Stier, directeur van de stichting Israël en de Bijbel, de organisatie waarmee "Joke en Margareth" op zendings­gebied samenwerkten. Ds. Roel Dijk sprak namens onze gemeente.

2004
Op 3 januari 2004 was er een doopdienst, Rufus Lek was de doopkandidaat. Deze Sabbat werden tevens zeven nieuwe leden in onze gemeente opgenomen. Na een broodmaaltijd was er in de middag nog een dienst met woord en veel zang. Veel muziek instrumenten waren door diverse mensen meegenomen en zo werd het een heel muzikale aangelegenheid.

Een aantal personen van de Gemeinde Gottes uit Münster trad op met zang en muziek. Ruth Lek en Mirjam Dijk zongen samen. Lisa Dijk en Gideon Lek zongen een lied waarbij Lisa op een keyboard speelde. Ook de heren lieten zich horen, Desmond en Rufus zongen samen een lied.

Na vele jaren was er van 23 tot en met 25 februari weer een Jeugdweekend georganiseerd door de Sa-Jo. Het was een geslaagde bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar. Op 22 mei was er in de Ré-Evangelische gemeente in Veendam een doopdienst. De doopkandidaat was Marinus Kanninga. Een aantal personen van onze gemeente is daar naar toe geweest.

Sabbat 19 juni stond een Jeugddienst met buitengebeuren op het rooster. Hier is altijd veel belangstelling voor. Het is een ontmoetingsdag met personen uit andere gemeenten en diegene die niet direct aan een gemeente zijn verbonden, uit verschillende delen van ons land en ook wel uit het buitenland. De morgendienst werd gehouden in de Herdenkingskerk. Deze keer geheel verzorgd door jongeren. Met woord en zang en veel muzikale begeleiding. Op Sabbat 2 juli vierde Cor Nieuwstraten haar 80ste verjaardag in de ZDB gemeente Haarlem. Een aantal van onze gemeente is daar naar toe geweest. Van 26 tot 30 augustus is de familie Mihai Dorel met hun 2 dochters uit Timisoara (Roemenië) in Nederland geweest. Zij logeerden bij br. en zr. E.J. Dijk. Via Internet hebben zij contact gezocht met onze gemeente. Zij waren op zoek naar een Sabbatvierende gemeente in hun buurt en vroegen ons of wij ze konden helpen. Zij kwamen nu kennismaken met onze gemeente en wilden met ons van gedachten wisselen over de Sabbat.

Ruth Lek is naar een conferentie in Münster geweest. Zij brengt de hartelijke groeten over van de broeders en zusters daar.

De ZDB gemeente uit Leeuwarden heeft van 29 september tot en met 8 oktober het Loofhuttenfeest georganiseerd. Van onze gemeente is een aantal personen daar naar toe geweest. Rufus Lek is 30 oktober naar de Conferentie van de Gemeinde Gottes in Münster geweest. Hij had net zijn rijbewijs gehaald en het was dus wel spannend voor hem.

In november kregen wij bericht uit Canada dat Eltjo Westerdaal is overleden. Hij was een oud lid van onze gemeente en is in het begin van de vijftiger jaren met zijn gezin naar Canada geëmigreerd. Hij was de zoon van Chris Westerdaal waar al eerder over werd geschreven.

Anneke Westerdaal-Dijk is op 22 december overleden. Sinds 1955 woonde zij en haar man, Jaap Westerdaal in Nieuw Zeeland.

Eind december kwam er bericht uit Rotterdam dat broeder F.L. Stolk is overleden. Hij was lange tijd lid van de ZDB gemeente in Den Haag. Een aantal van ons heeft hem goed leren kennen op de Studieweekenden die in vroegere jaren met enige regelmaat plaatsvonden. Roel Dijk is naar de begrafenis geweest. Tot zover het jaar 2004 met zijn ups en downs.

2005
Op 19 maart 2005 was er een doopdienst in onze gemeente, de dopeling was Harmen Roozenboom, uit Ermelo, de dienst werd geleid door ds. R. Dijk. Harmen werd tevens lid van onze gemeente.

Bij deze dienst waren ook enkele genodigden van een Interreligieuze werkgroep aanwezig. Een paar mensen van onze gemeente nemen deel aan de besprekingen in een Interreligieuze werkgroep, dit is een onderdeel van een werkgroep uit Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, genaamd “Laat het van twee kanten komen”.

Na deze dienst waren er prettige gesprekken met de gasten.

Op de ledenvergadering van 6 maart 2005 hebben Jo en Evert Dijk aangegeven hun bestuursfuncties per 1 juli 2005, te willen neerleggen. Het bestuur stelde voor, Roel Dijk als voorzitter en Cor Dijk als secretaris te benoemen, dit voorstel werd door de ledenvergadering aangenomen.Dagtekst


Copyright © 2010-2017 Zevendedags Baptisten Amsterdam